Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU) Tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjä ja tämän edustaja(t)

KasvuEsedu Oy (2862365-6)

Otavankatu 4, 50100 Mikkeli

Rekisterin vastuuhenkilö (=rekisterinpitäjän edustaja):

Teija Pylkkänen, toimitusjohtaja, [email protected], 044 711 5448

Tietosuojavastaava: 

Johanna Taavitsainen

[email protected], puh. 044 711 5569

Tietojärjestelmän nimi ja ohjelman toimittaja

KasvuEsedun asiakasrekisteri

Käsiteltävät henkilöryhmät

Rekisterit sisältävät seuraavia ryhmiä:
Sähköisen tarjouspyynnön verkkosivuston kautta tilanneet henkilöt tai Ota yhteyttä-lomakkeen lähettäneet

Verkkokaupasta koulutuksen ostaneet tahot

Kumppanuus- ja yhteistyötahot, opiskelijatiedot

Kuva- ja videomateriaali / Kuvan ja videon käyttölupa

Arvonnat (esim. tapahtumien tai kampanjoiden yhteydessä)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin tarkoitus on KasvuEsedu Oy:n järjestämien koulutusten myynnin, markkinoinnin ja koulutuksen toteuttamisen tukeminen sekä toiminnasta, sen tuloksista ja käytänteistä tiedottaminen.  Lisäksi rekisterin avulla hallitaan KasvuEsedu Oy:n sidosryhmien (mm. yhteistyökumppanit, asiantuntijaverkostot, rahoittaja) yhteystietoja sekä konsernitasoista viestintää. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääasiallisesti rekisterinpitäjän oman henkilöstön toimesta.

Peruste: Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötiedot)

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Sähköisen tarjouspyynnön verkkosivuston kautta tilanneet henkilöt tai Ota yhteyttä-lomakkeen lähettäneet

 • Nimi, Sähköposti, Haluaa saada lisätietoa x koulutuksesta

Verkkokaupasta koulutuksen ostaneet tahot:

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi laskutussopimusta tehtäessä
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Kumppanuus- ja yhteistyötahot, opiskelijatiedot

 • Kumppanin tai yhteistyökumppanin yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) sekä yhteistyön sisältö, opiskelijan nimi

Kuva- ja videomateriaali / Kuvan ja videon käyttölupa

 • Nimi, allekirjoitus ja kuva-/videomateriaali kuvattavasta

Arvonnat (esim. tapahtumien tai kampanjoiden yhteydessä)

 • Nimi, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite sekä haluaa saada lisätietoa x koulutuksesta tai palvelusta

Salassapidon perusteena:
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, § 24)
Erityslainsäädännön salassapitovelvoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisen tarjouspyynnön nettisivun kautta tilanneet

Tarjouspyynnön tilaajat syöttävät tiedot itse www.kasvuesedu.fi -sivujen kautta tai sähköpostitse

 • Tiedot syötetään KasvuEsedun verkkokaupan kautta

Verkkokaupasta ostaneet tahot

Koulutuksen tilaajat syöttävät tiedot itse www.kasvuesedu.fi -verkkokaupan kautta

 • Tiedot syötetään KasvuEsedun verkkokaupan kautta

Kumppanuus- ja yhteistyötahojen yhteystiedot

Kumppanuus- ja yhteistyötahojen osalta tiedot kootaan yhteiseen Excel-tiedostoon, jota säilytetään KasvuEsedun Sharepoint-sivustolla. Tietoja yrityksistä on myös C&Q-tietokannassa.

Kuva- ja videomateriaali / Kuvan ja videon käyttölupa

• Kuvien ja videoiden käyttölupalaput säilötään KasvuEsedun tiimin toimesta paperisena lukitussa työtilassa.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta KasvuEsedu Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuston ja järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on annettu käyttäjäryhmittäin ja ne ovat vain niillä rekisterinpitäjän tai Etelä-Savon ammattiopiston työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään (markkinoinnin tiimi).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus (EU:n yleinen tietosuoja‐asetus, artiklat 15 – 22):

 • tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • pyytää tietojensa oikaisemista
 • vaatia tietojensa poistamista
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely
 • perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt lähetetään osoitteeseen [email protected].

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään konsernin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Päiväys ja allekirjoitus

10.8.2022 Teija Pylkkänen